Skip to main content

Full text of "Emblemata Andreae Alciati ..."

See other formats


HMBLEMATA'^ 
ANDREAE 
ALCIATl- LIBRARY OF THE 

UNIVERSITY OF ILUNOIS 

AT URBANA-CHAMPAIGN 853Aill7 
Oel548 ^avB Book & Spedal 

Collections Libmry 
^/ / i^y ^ t vv. », \ O^lsm /cax 

Ad Leftorenie 

N D IL B ^B ^ L, 
c'mi Patricij MeiioUncnfis , 
lunfcorjfultorum docjuentifii' 
mi, c^ eloquentitm iurijcon' 
fultijiimi Emblemdtctj qu£ yir ille nunquam 
cih literis feriatus dum a fcuerioribus lenim 
fiudijs rejhirat: &* human<£ literatur<& Mu- 
fis amceriioribHS rccreatur : ludendo effudit 
i<po^UiK(ii^, Kcct KifcSKO?iov6wt '* p^out yarium 
yel fenfihm externis^yel commentationibus 
internis fefe ojfcrehat armmentum, Ea nos 
fuh o-eneralibus pr^ctpuarum rerum capiti- 
hus in locos communes , tanquam in certas 
cUfjes dio-efimifs^afmmisj^d ima proore- 
dientes.Non eojanc confiliOyytatttorc ipfo in 
oeconomia fui operis^autdili^emioresjautcon 
cinniores inderi jhideamus :fd yt illius lu- 
fusytn communes yfus adducamus^Eius ope- 
ris duplici hahita rationCy yohtptatis nimi- 
rum,& ytditatis,Prtore quidem.yt fpecio 
fior quxdam opcris forma cxtaret ocitlu /e- 
st^l 
XingnUfuo qu£qu€ collocat.i loco 
confiiercinimm. Compojlra namquc ff^rfiSj 
^ ordwatd cofufisJere folent apparerepul 
chriora.^ltera autem^yt facilior^^ prom 
ptior effct qu^rentihus inuentio.Etenim ex- 
peditius e^Jiiuerfi res o-encris in fuum quaf 
que ordinem ^ locum difpofitas: quam in 
turham temere con^efla6 inuefli^yarcy fi qua- 
do ijs opus hahemus ytendum , Porro yfus 
Emhlematum, pr^ter graiiam,ac yoluptate 
ex iucunda nouitate,qu£ t^dtum leuat^ hrcue 

fententi^ arg-utiam,qu£ ammum pungit,nu' 

r ^r r • -^ *^ 7 

merojamyerjuum Juamtate^que aures mul- 

cet, Tcw^ &Kov&iy pi6luram no inanem^que ocu 

los pafcitjEtia lUe (inquam)yfus cfyyt quo- 

ties rehus yacuis complemmtumynudis orna- 

metumimutts fermonemjalogis rationem tri 

buerCy aut ccrte ajfingere yelit quifpiam^is 

exEmhlematum lihello tanquam ex prom- 

ptuario inflruBifimo hahcat quod domcfli- 

cis parietihusyitreis feneflris^auUls.periflro 

matiiitahuliSjyafiSjfigniSyinulis figillxrihus ^ 

yeJlimentis^menfc.fulcrOy .irmis^gUdio^ fupel 'M 
leilili denique omnh nufquSnon\ injcrihere^ 
^ impino-ere pojbttyad hocfcilicet yt yfque- 
quaque loquaxji^iiffe£lu iucundafit rerum 
ad yfum communemffeclmtiumfmes.Qm 
re ^ ipfe ^lcicttus^fua h£c epigrammcita 
appeUatione conuementijlima infcribi Dolmt 
Emhlemata.Sunt enim Emhlemata yermicu 
lata opera ex tejliliis infititijs apta ^ com- 
pofitaMterprete Bud^o^quod ^ ipfa yoca' 
buliGr(£ciorigooJlendit,Quifqms igttur ^ 
fententiddhreuis acumine^^ fefiiua imagine 
resjuas decorare yolet:ex hoc libello abunde 
habiturus efi^ynde Cibidcfumat quodadre 
quamlihet accomodari pojfe yideaturjdque 
promptil^ime^^facilime.adaptatonimirum 
fuo commento ad fumma rerum genera^ ii^ 
fingulas Q-enerumformas fuo quafqut ordinc 
dij^ofitas iuxta rerum naturalem fertem^<& 
yfum communem.Quarum etiam index tabu 
lapr^fxaeft operiyniuerfo a multis,^ ma 
gnpSyquibus yitiatumerat mendlsexpurgato^ 
^plane rejlituto ii^ 7oy oivToyQctcfoy, 


C L A i<L 1 5 5. V I R I s ^ 

^ JSl B R.. ^ L C I ^ T 1 

In Librum primum Emble- 

matum pr^efatio , ad 

Chonradum Peutin- 

gerum Augu- 

ftanum. Btm pueros iugUm.iuuenes dum teffera fallity 

Detmet cr fegnes churtuU pi^ uiros: 
Uacc nos ftiliuis Emhkmata cudmm horis, 

Artificim iUuRri fign^ue jn^ manu: 
Vejiibm ut torulos^petafis ut figerc parmas, fe^) 

Et ualeat tacitis fcribere quifque notis, 
At tibi fupremus preciofanomifmata Cxfar, 

Et ueterum eximiM donet habere manu^, 
Ipfe dabo uati chartacea munera uates, 

Qu£ ( Chonrade) mei pigma moris habe. 
DEVS, SIVE RELIGIO 
DRr S, S IVB B^BL IGI O, 

In Deo Ixtandum. FANN Y2 SAmHAE^h 
W^:> 


» A]]?iCe ut egregim puerunt louls alite pidor 
¥ecerit lliacum fumma per a^ra uehL 

Ciuis ne lounn[tadum puerili credatamoref 
DicJ[7£c Mdeoniu^ finxerit unde fenexf 

Confdiumymcm atquc Dei cui gaudia prdcjhnt: 
Crcditur is fimmo raptwi adeffe loui. m m ^l||gp^:fil.#^^^ A 4 BEVS, SIVE RELIGld* 


Sapientia humana^ftuldtia eft 
apud Deum. 

Quid dicam^quomhoc compeUe nomme monfiru 

:^ifdrme:quod non ejl homo^nec efl draco: 
Sed fine uir pedihus^fiimmis fine partibm anguis, 

yir anguipes dicij^homicepsanguispoteli. 
Anguepedit homo,hom'me eru^huit CT angui^, 

Nf c finis hommis efi^initium nec efl ftrjc. 
SicoVm Cecrops do^ii^regnauit Athenis, 

Sic cr igig^ntes terra mater protulit, 
He€c uafrum efl fj^ecies.fed relligione carentem, 

Terrena tantum quique curet,indicat. 1 [u- 
3 I)EV5, SIVE RELIGIO* 
!'ifilTiIl Rf^^Ii refulem meretrix pulcherrnna feUa 
Purpureo infgnemgefht honore peplum* 

Omnibii^ cr latices pleno e cratere propinat* 
At circu/m cubitans ebria turba iacet, 

Sic Babylona notantM^Udd gentes iUice fcrma, 
Et fi6h JIoUlUs religione capit* ife^^!2^:g;^^^/^^^-/c^^^^/ggg7^.^^;iV^^ ,\te5, ^.fe/i:. ^ •i^^:-; D E V S, S I V E R E L I G I a 
Non tibi/ed religioni. 
IH tS'i ifidis efjigiem tdrdm gejhbat afeUus, 
^l Vando uerenda dorfo habens myi 
gj Obuiuscrgo Deamquifquisreuerenteradorat* ^ \. a 'm^. Vilfque genibu^ concipit flexis preces, 
Afl afvm tantwm pr^jhri credit honorem 

Sibi:cr intumefcit admodiim fuperbiens, 
Donec ewmfiagris compefcens dixitagafo, 

Non es Deus tu (^afeUe) fed Deam uehis. 
DEVS, SIVE RELIGIO. 
Qua Dij vocant eundum pi*^ 
In triuio mons f/l U^ultm fupereminet iJli 
Trunca Dei effigies^pehore jnSb^ tenivi. 
\ lAercurij efi igitur tumuliiiSufj^ende uiator 
Serta Deoire^um qui tibi mon^rat itcr* 
Omnes in triuio fumm,atque hoc tramite uit£ 
'FaUimur^oitendat ni Dem ipfe uiam* 
F r D E 5. 
Stet depi^m Uonor tyrio ueUtm midu, 
'Eimc^; lungat nuda dextrum Yeriti^. 

Sit(j;Amor mmedio ca^m:cui tempoYacircum 
Kofa ity Diones pulchrior Cupidine. 

Con^ituunt hccc flgna fidem,reuerentia Honoris 
duam fduet.alit Amor,parturitq; Vmt^. 

F I B E S. 
wjiim Foedcra. 
nm citharm,i lemhi qiLtfoma halieuticdfvrtur, 

Vendicat CT propriam Mufa Latina fibi, 
Accipe BuXypUceatnoliruhoctibi tcporemunuS:, 

Quo noua cim foci]s focdera inire paras* 
Bifficile cfi^nifi dodo homlni^tot tendere chordas: 

Vna,que fi fuerit non bene tentafde^y 
Kupthe^quodfiicile ejVjperit omnisgratia coch£y 

llleque^ prdccellem cantu^,ineptus erit. 
Sic Itali cocunt proceres in focdcra, concor^. 

Nil efl quod timeasfi tibi conRet amor. 
At fi aliquisdefcifcat(utiplerunqueuidemus') 

In nihilum illa omnis foluitur harmonia» r:- 'N rMS&;i^.;^;..-f:fi;A' ^ ^ F I D E 5* 
Cumtacet,ha^^<ltiicqum diffirt fapietibu^ amh^ 
Stultitide ejl Mex Imgudque^uoxq^ fu£, 

Ergo premat labidsjigitoque filentia fgnet^ 
Et fefe Vhanum uertat m Harfocratem, 
1 mi S F I B E 5. K ^t Non vulganda confilia. 
'Lmm^ cjuod c^co^obfcurai^ cdliglne mon^rum 
Gnofucls cUufit Bdcdalm in Utebris: 

Bepidum RomaiialPhaUnxinprdia gefkt, 
Semiuirbque nitent figna fuperba boue, 

Nofciue monentidcbere ducum fecreta Utcre 
CotifiUaiautori cognitatechna nocet* 4^- 


.^ ' // f- 


F I D E S. 
PRVBENTIA 
J"> Bcllerophon(ut fvrtk eciuc^^fupcrarc Chbnxram, 
O^^^ Et Licij potuit fccrncrc mcn^r^t folL 

^^y^ll Sic tu Vc(^afcis uc^m pctis dCthcru pcnnis, 
^f^^ij Confilibclue mmi mon^ira fupcrba donuf. 
^f^l Injlantis quhd ftgna cdncm dctguUm eci, 
^Wi\j E^ rcuocct famub^ ad noua pcnfa manm. 

^^ fg Turnhm infacris cffingitur^<erca mcntcm 
^ ^^ Adfupcros pcluis qucd rcuocct uigilcmy 

^p^^gl ^p. i^QJ^^^ cufiof oculis quia dormit apcrtis, 
^^W Templorum idcirco p onimr antcforcs^ r?i 1 !Sr 


P k V b E N T I A 
^^Wfj, Sobrie viucndum :&: non 
temere credendum. 
<<^^' .■^ 


t^ Ne credisCEpichamui ait)tton ehrimeflo, 
Hi ncruijmmandc mcmhraq; mentis erunt: 

Eccc ocuUtu maniis crcdcm id qnod uidet^Ecce 
Mcgium^anticjujc fohrictatis olus, 

Quo turham oflcnfo fcdaucritHeraclitus, 
Mulxcrit cr tumidafcditionegraucm. 
PRVDENTI A 

m 
^<^ Vh iffOc^iJ^ny^Tt (fa i^l^cc: Tt iioixJ^toyy oi/k 
mAfccr^« fQuidexcefsi^^quid 
admifi?quid omifi? ->:--:■ ^;! 


fh f0"4 ^:irS:^»^<^ff^^ 


Itdicje Samimfed^e cekbcrrimu^ autor 

Ipfefuum claufit carmine dogma breuL 
Qub prdetergreffmfquid agisfquid omittis agendiif 

Hancrationem urgem reddere quenq; fibi. 
Qwod didiciffe gruum uolitantum ex agmine fcrtur, 

Arreptumgefiant qudc pedihm lapidem, 
Ne ceffent^neu tranfuerfas malafiaminaraptent. 

Quaratione hominura uitarcgenda fuit. PRVDENTIA 
Si^(3 PrudenSjmagis quam 
loquax. :^ S t J 
No(f?M4 Cecropijsinfigniu prdejlut AtheniSy 

Intcr auef fani No^iuaconfiliJ^ 
AYmifr<e merito obfequijs facrata Mimru£ eft, 

Qarrula^uo cornixceffratante loco. 
PRVDENT lA* Maturandum. 
^ ^\^ 'V'._-^r^':^ £^!S 


r 
MatUTdre iuhent propereyCT cun^urier omnes^ 
Ne nimium prdcceps^neu moru longa nimis. 

Hoc tibi decUret connexum echeneide telum^ 
H£c tarda eji^uolitant jj^icuk mifft manu* 
PRVDENTIA» 
P R V D E N T I A« 
Vino Prudentiam augeri. 
Hfc Bacchm puter,^ VaUds communiter mho 
TempUtenent^fohoks utruc^ uera louis: 

'H.jec caputyiUe femur foluit:huic ufm oliui 
'Dehitm^inuenit prmm at iUe merwm. 

Imguntur merito^quod fi qui ahjiemim odU 
Vina: Vejc nuUm fentiet auxilim. P R V D E N T I A. 
I Prudentes vino abftiiient 1^1! 
ii'3Bk!^ 
^^h^ Quid me uexatis rmiffum PaUadis arhor, 
'Ur^M% Aufirte hmc botros^uirgo fitgitBromim. 


P R V D E N T 1 A» 

rJ#l;l p^€^ll Munerihm quandoque melsfi parcere difces: 

Iunior,cr forti pedore femper erls, 
Tympana non manihm^capiti non cornua defunt, 

QuosQiifi dementeis)talia fgna decentt 
Koc doceo,nojlro qucd ahufm muncrefumit 

Cornua: er infanus mo Uiafijhra quatit* 
Qmd uultiUe color memhris pene igneu^f(omett 

Ahfityn humanis ureris ipfcfocisf 
Cum Semeles de uentre parens mefuhnine traxit 

Igniuomodnfedum puluere merfit aquis. 
Hmcfapit hic,liquidis qui nos hene diluit undis: 

Quinon ardentitorret ahigne iecur* 
Sed nunc me doceas qui uis i^nfccrierfo^.quit 

Tefami^ tutum prendere lcge queatf 
Qjiadrantejn addat aqujc^caliccmfumpfiffe fakmi 

Qui cupit,hoc fami poculamore iuuat* 
Stes intra hem'mas:nam qui procedere tendit 

V\tra:alacer^fed mox ehriusjndefurit: 
Kes dura hdcc nimiam.funt pcndulaguttura^dulce 

Th fluisMeu faciU commoda nuUa cadunt^ 

1 V S T 1 

Nec verbo,ncc fado quen- 
quaml^dendum. 
Alfcquitur,Nemepsq; uirm uefligia fcntat^ 
Continet cr cuhitumydi^racj^frma nmn. 

Ne maleciuidfaci.ir.nc'ue improhauerha loquarls 
Ef: iuhet in cunciis rehm adcffe modum* 

?i ' 
|V^f«^j 
Aeacid£ Kedoreo perfufum fangulne fcutum, 

Quod Gr£corum Ithaco concio iniqua dedit: 
lU^ior arripuit Neptunus in dcquora ia^um 

NaujragioMt dominum poffet adire fuim, 
Littoreo Aiaci^ tumulo nanque mtulit unda: 

Qu^ boat:cr cr tali uoce fepulchra fcrit, 
ViciRi Telamoniade.tu dimor armis. 

Ajfcdmfit^ efl cedere iufnti^e. kk^i 
I V S T I T I A. 
Bonis a diuitibus, nihil 
timendum. 


♦~id-*^ i'^- >!---. 5.^5 

is ^rii »-1 I«»fl(« contiguo Mariut mihi pmete,nec non [^\%^ ^ i p'%J]S SubharduSynoRri twmlnanota fvriy 
^■'--' Aediflcant hcne nuwmati/dtaguntq; ucl ultrb ^ jg^, ,, ^ .j 
Obslrucre hcu noilrls undique liLminihu^, \^i '^-^'fj 

Mf mifcrtm,gcm'in(€ qucm tanquam Vhmea raptat 

Harpyijc^ut proprijs fcdibm cijciant. 
Integritxs no^ra^atque animu^ cjudcfitor honcili^ 
Hi^ nijl fmt Zetes,his nifi fint Calais* 
d; -•■ ^ ■■■•.-" ■• ^ -.u^®^ P&^i:#*^i?^i5i 

C j 
F O R T I T V D O. 
FOILTITl^DO. 

Signa Fortium, 

DIALOGISNVS* 
\(M 


m m i Qu£ te caufu mouet uolucris Saturnia^magni '''^^''S^i^ 
Vt tumulo 'mpde<is ardua Arikomenisi ^u^^^^' 

Hoc moneo,Quantum inter aues ego robore prdcjlo, 
Tantum Semidcos mter Ari^ojnaies. 

Inpideant tmid£ timidorum hufh columh£y 
W^^ 3 No; ac[uiU mtrejpidis ftgna henigna damu^* 
rORTlTVDO 
Ea*aSgiSi5iggaSi,smgg:aapSj. 
In adulari nefcientem ^T^ 
Wr^ ^^«^^^ y^ '<C- ^ /^- Scire cupi5 dominos totics cur ThcffuU^ ora 

M«tf t,cr ut uarios qudcrctt hahcre duces: 
Ncfcit aduUri,cuiqumue obtrudere palpumy 

Rcgia quem morem prmcipis omnis habet. 
Sed utlm ingenum fompesjorfo excutit omnem, 

Qm moderan ipfam nefciat Uippocomon, 
Necf^Uiretamendominofas.ultio fola efi, 

Duraferm utiubeatferre lupatamagis. /\ 
IjlWll .■«■■U.iii.lylliui,. ) .L..,Z..'. FORTITVDo 
I Nititurm pondm palmatt^confurgitin arctmy 
j Quo imgis er premitur.hoc magc toUit onm 

Icrt cr odoratd^ beUaria dulcia glande^, 
Qu^s mcnfismter primu^ habctur hono^. 

I I pucr,cT rcptans ramis has coUige,mcntis 
Qui confhntis critiprj^mia digna ftrct. 
C 4 In hellum ciuik duce^ cim Roina pararct, 
Virihui er caderet Martia terra fuis: 

Mos fuit m partes turmiscoluntihu^ eafdeniy 
Coniun^s dextr^ mutua dona duri. 

loederis hjec fpeciesjd hahetConcordiaflgnum, 
Yt c^uos lungit amoriiungat er ipp manu/S, 

iE gjj TcYgminos inter ficcrat concordk fi-atrcf. 
Tanta fvnul pictiis mutua,^ unmamor: 
Inuii^i humanis ut uiribus ampla tcnercnt 
KcgnajUno di^i nominc Geryoni^* I 
m Vnum nihil^duos pluri- 
miim pofle. -.^ 
"LaerU genitum.gcnitim quo({ue Tydcos uni 
Uac ccra cxpref^it Zcnalis apta jnanm. 

Virihmhic pr.fjht,hic poUct acumine mcntis^ 
Nec tamcn alterim non egct aker ope. 

Cim duo coniun^i ueniuntyUiSioria ccrtaeji, 
Solkm mens hommcmJcxtra'uc deil:ituit* 
CONCORDIA* 
Firmifsima conucUi 
non poflc. »;e*!l'5 Oceaim qumuis fludus pater excitet omnes: 
D^nwtmwq; omnem barbureTurcabibii^» 

Non tamen irrumpes perfrado UmiteiCiefar 
Dwm Charlus populis beUicafigna dabit. 

Sic facr<£ quercus firmis radicibu^ afhnt, 
Sicca licet uenti concutiant fvlia. 

Innmerls agitur rcfj^uknoib-a proceUis, 

Bt fj^cs ucntur.i: foU falutis adeft: 
Non fecm ac nauis mcdio circum itquore uenti S^SS Qj^-im rapiunt:falfis ilmque futifcit aquis, 
r^^Slfej Quod fi HelendS adueniant luccntia fytl 
^MW& Amiffos animos Ppes bona re^ituit. 

?iV^^^WrV 1. QWie De^ f^w Uto fuf^c^ns fydcra uultuf 
Cumpcniculis rcddita imago juitf 

'Elpidij fvccrc manm^Ego nomlnor u7cf, 

QU(e mifcris proptam Spcs hond pr^jht opt\ 

Cur uiridis tibi paUafQubd omnia mc ducc ucrnet, 
Qwi^ manihu^ mortis tcla rcfra^ gcrisf 
Quod uiuos j^erare decet,prjccido fepultis* 

Cur m dolioli tcgmine pigra ftdesf 
Sola domi manft uoUtantibm undique noxls, 

Afcr^i ut docuit mufa ucrenda fenis, 
Qujo tibi adefi uolucrisXornix fidi^imus ofcen, 

Eji bene ciim nequeat dicere:dicit,Erit. 
Qui comites^Bonus euentus.priCcepsq; Cupido^ 

CXai priCeuntfvigHum fomnia uana uocant* 
Qu£ tibi iun^ afhtfScelerfi Khamnufia uindeXy 

Scilicet ut f^eres nil nifi quod^ liceat. ^a. 
In dies meliora. KoRranouo mihifctigeri fuis ohtulit anno, 
Hjecq^clicns ucntri xenia(dixit) habc, 

Progreditur fempcr^ncc rctro rej^icit unquam, 
Gramina cum pando proruit ore uorax. 

Cura uiriscademefljne f^es fuhlapfaret-rorfam 
Cedatio' ut meliiii flt^quod cr ulterius. ^^Wm^A^ 
S 


'iiSl£Bn:^-:ri .W'(^:^ ,.„-i^j'..iv>vami.i. ,Lc.i ..-v.iy « Illicitum non fperandum. 
•^it)^ m m Spes fmul,^ Ncn}cps no^ris altarihm adfunt^ 
SciUcct ut jj^eriy non niji c[uod liccat* 
P E ilFX D lA. 

Aiacis tumulum Uchrymis ego pertuo uirtu^. 

Heu mifcra dhcntes dilaccrata comxs. 
Scilicet hoc re^ahat adhuc,ut iudicc Grjeco 

Vmcerericrcaufafict potiore dolu^.'. ^ J^fV' w Infraudulentos. 

Varuu UceYta,atmjlcUam corporaguttk 

SteUio^ciui latehris^^ caua bufh colity 
Inuidids,prauique dolifert fymbola pidu^. 

Ueu nimium nuribm cognita zelotypis. 
Namturpi obtegitur fi(ciem lentigine quifyuiSy 

Sit c^uibm immerfi^ SteUio^uinabibat* 
Um ulndiShfrequem decepta peUice ulno, 

Quamform£ amiffo fiore relmquit aman\ 

Dolusinfuos. 

Altilis aUe^tor anas^zT cjcrula pennk 

Adfueta ad domlnos ire rcdire fuos. 
Congeneres cernens uolitarc per aera turmus 

Garritiin iUarumferecipitquegregcm^ 
VrdCtenfa mcautus donecfuh retia ducat, 

Obilrepitantcaptje,confcia atipfa flet* 
Verfida cognatofe fangume poUuitales, 

Officiofa aUjs,exitiofa fm. 

Maledicentla. 

ArcUlocH tmulo mfculftds de marmorruef^i^ 
"Effe feruntyUngu^ certafigilla maU. 
P E R F i D I A, 
D 2 
P E R F I D I A* TTL, , .2^! a i»M „ „^ 
In adulatores. 
yf \ 


Semper hiat/cmper tenuem qu4 uefcitur aurm, 

Keciprocat ChamjeU o;;, 
Et mutatfaciem,uariosfmitq; rolom, 

Vrjotcr ruhrum, ucl candulum: 
Sic cr Adulator populari ucfcitur aura, 

Biansq; cunda deuorat, 
Btfolm moresimitatur prmcipis atros, 

Alhi.cj pudici nefcm. '^^j ^^'"WW^^^ / t^ "do ^ Cjt-^i. u ua.ui!Jii£^ Um,L.,i,.^J. Likj 
P E R F 1 D I A. 
Ei qui femel fua prodegerit^aliena 
credi non oportere. ^^^^ Colchidos ingremio nidmn quid congemkheu 
Ne/cw cur puUos tam male credisaui^^ 
^^p^ Bira parens Meddea fuospcuipima natos 
V ^ '"^ ^ Vcrdidit.o' f^^Tos parcat ut iUa tuiil 
^ 5 S T V L T I T I A* 
Temeritas. 

In pYdeccps rapiturfiuBra quocjuc tcndit haben^ 
Auriga:effr£ni qucm uchit oris equm, 

Haudfiicile huic crcdus^ratio qucm nuUagubcrnaty 
Bt tcmcrcproprio ducitur arbitrio^ 

Furor^&rabics. 

Oragerit clypcmrabiojl pi^ lconls, 

Ztfcriptum infummo marginc carmcn habct: 
Hic hommm cfl tcrror,cuiws poffeffor Atrida 
Talia magnanmws figna Agamcmno tulit. 
S T V L T t T t A. 55 >^^ H @ B"o ,. In tcmerarios. > %.^ . <^^- 


d 


^^^^^ Ajjjfw aurigm currm VhaHontapatcrni 
Igniuomos aufumflc<^ere SoUsequos. 
Maximu qui pojlqum terris inccndia fparfit: 
lEJi temcre infcffo lapfm ab axe mifer. 
^^ S ic p lcriq uc ro tis ¥ortun£ ad fydera Reges 
^ Eucdiiamhitio c^uos iuuenilts agit: 

Voji magnam humanigeneris clademciue fumc[uc, 
Cundorum poenas dcnique dantfcckrum. 


v^^^.^ 5<? 
S T_V L T I T I A, ii.. 'c'MAz/(.acma '.^/S^\ W U Ineosqulfupravires quic- 
quamaudent. 
Dwm dormitidulcirecreat dum corporafomno 
Suh picea,^ cUuam CiCter>xque arma tenet, 

Alciden pygmjeamanws proihcrnere letho 
Voffe putatmres nonhene do ^fuas, 

^xatm ipfe.uelut pulices.fic protcrit ho^em, 
Et f<£ui implicitm peUe lcoms agit. r tV-^/' .U' 
STVLTXTIA. 
T V L T I T I A» 
Cuculi. 

RuricoUs,agre^egenmypkriquecuculof 
Cur uocitentyqumm prcdita cauffa fiiitf 

Vere nouo cantat Coccyx^quo tempore uites 
Qui non abfoluit^ure notatur iners, 

Fert ouamnidos alienos^qualiter iUe 
Cui thalamm prodit vxor adultcrio* 

Ira. Alaeam ueteres caudamdixere Leonis, 
Quajlimulante irds concipit iUegraues* 

huthea cwm furgit bilis^crudefcit er atro 
FeUe dolorifitrias excitat mdomitds. 
r •■ 
S T V L T I T I A» 

In eum qui fibi ipfi damnum 
apparat. 


^ri .:> n- ',1! IX^ 1 
^:^lfe Capraluptm non jponte,mco nuncuhere lado, 
Ouod maU pakoris prouida cura iuhet. 

Crcueritille fimulmca me poji uhera pafcet, 
lmprohit4s mUo flcditur ohfeciuio. '? M^ $^'i «ii^!iW:iM.|i(:i|!:'|S|,lii|;i||til^^ S V P E R B I A. 
Fatuitas. 
Miram no^ro quhdcarmme diceri^ omy 

Sit uetm 4 proaui^ cum tibi nomen Otho^ 
Aurita eftfiniles cr hahetceu nodua plumxSy 

Saltantemciue auceps mancipat aptus auem* 
Hincfktuos^captu ^fitciles^nos dicimm otos^ 

Hoc tibi conueniens tu quo(^ue nomen habc^ 

S F -? R R. B 1 ^. 
Superbia. 

Un fiatuje jiatua,^ dudum de marmore marmor 

Se confvrrc deis aufa procax Niobe. 
Efl uitium muliebre fuperbia,cr arguit oris 

Buritiem^ac fenfus^ciualis inejl lapidi* 
Impudentia. 
Vube tenmmulierjfuccm^ latrantibm infr4 

Mon^rorum catulis^ScyUa biformis erat. 
M.onfira putantur auarities,audacia,raptus ♦ 

At ScyUa efi nuUui cuifit in ore pudor* 

Quod nimium tuafvrma tibi Narciffe placehat, 
In j{orem,cr notiefi uerfa fiuporis olus. 

Ingenij efimarcor^cladesc^ue VhiUutia dodos 
QUde peffum plures datque deditque uiros, 

Qui ueteru abie^ methodo,noua dogmata quterut, 
J<lilquefu(ispr<ietertradere phantaftas. m M 
INVIDI A. LVX VRIA» 
Mk Garrulitas . 
Quid matutinos Vrogne mihigarruU fomnos 

'Rumpps,^ ohitrcpero Daulids ore canist 
Dignus epops Tcrem.qui maluitenfe putare ' 

Qwiw Imguam mmodicamjiirpitwseruere^ 

1 N F I D I U, 
Squallida uipercas manducam foeminacarnc^, 

Cuique dolent oculi,qudeq;fuum cor edit, 
Quam macies,^ paUor hahent,f\)inosxquege^at 

Tela manu.Talis pingitur inuidia. 

h F JC F R. 1 ^. 

Luxuria . 
^ruca capripes redimitm tcmpora Tatmu^ 

Immodica Veneris fymholacertarefert^ 
Efi erucafalaxjndexque lihidinis hircus, 

Et fatyrinymphusfemperamare folent, 

Luxunioforum opes. 

Rupihm acrijs.fummique crepidine faxi 

Immites fi-udm ficm acerhaparit, 
Quos corui comedut,quos deuoratimproha cornix, 

Qui nihil human£ commoditatis hahent, 
Sicfituorum opihm parafni,^ fcorta fruuntur: 

'Bt nulla iuilos utilitate iuuant. 
L V X V R I A. 
'i-. Tumulus meretricis. s.7;M! 
im '>W^ - ' .", ' i"""""""" ' "" ' " ' ^W"" ' w *' "ut ' m ' <'.i ' »)^» f .i « i .> . .. . ... r; ii.i^„.,W- C.-; 
Quistimulm^Xuk urna^Ephyriece efltaidostah no 

Eruhuit tuntim pcrdere Parca decmf 
NuUa fiiit tumfvrma Mara iam carpfcrat jct^, 

Iamfl>eculum Veneri cauta dicaratanm 
Quidfcalptmfibiuultariestquem parte lcxnu 

Ynguihm apprenfwm po(teriore tmt- 
NonaUtercapto^ qubd er ipfa teneret amanteSy 

Yir gregis ejl arics^clune tenetur amans. 
L V X V R I A. 
In amatores mcretricum 


ViUofe Indum pifcator tegmlm capr<e^ 
Addidit ut cupiti cornua biiiafuo, 

'Eallit amatoremjiam fummo mlittor^ Sarguw: 
In lac^ueos fmti qucm gregis ardor agit, 

Capra rcfvrt fcortum,fimiHs fit Sargu^ amanti:, 
Qui mifr obfcccno captm amoreperit. 
L V X V R I A. 
^^ Cauendum a meretricibus Sok fuu CiYC€S tam mdgnd potentiafvrtury 
Verterit ut multos innoua mon^ra uirot* 

Teiiisequum domitorVicu^^tum Scylla bifvrmis, 
Atque Ithaci poihquam uina bibere fues. 

Indicat iUu^ri meretricem nomine OVce, 
Et rationem anmiperdere,quifquisamat* 

Amuktum Veneris. 

inguma dentefero fujfoffum Cypris Adonln 
Laductefilijs condidit exanimem. 

Hmcgenitali aruo tantum laducarefiiiit, 
duantum erucafalax uixjlmuUre potejl. 
I. V X V R I A* USga InuioUbiles telo Cupidinis. 
*e^i& 


c)^^vf'-l 


Ke diru^ te ulncat mor.neu fccmm mcntem 

Diripiatmaglcis artibusulU tum: 
Bacchicaauis pr^i^o tihi motacilla paretur, 

Qu.am quadriradiam circuli inorbe loccr. 
Ore cruccm cr cauda,^ geminis ut complicet alis, 

Tale amuktum carminis omnis crit. 
Dicitur hoc Venerisfigno Va^afdcus Ufon 

Phafiacis Udinon potuiffe do\ls. !!,;„'(; j, , .:^Zu 

./ISgr^k)lkifjrj?llUki'.7ffl;(l.m'l;:ti|:u"1^ • \ ■ ]'^'.:i-i.T ''^ . D E S I D I A 
: Lafciuia. Problema* 

Delicias^o' tnoUiciem mus creditur alhm 

ArgHcre^at ratio non fxt apcrta mihi cjl. 
An ciucd ci natura fakx.o' WMlt^ Ubido efli 
Ornat Romanas an quia peUc nuru^f 
Sarmaticum murcm uocitant plcrique ZibcUum^ 
Et cclcbris fuaui ejl ungume mufcm Arabs. 

Aducrfusnaturam peccantes. 

rurpe quide fif^u,fcd cr ejlre9 hnproha didu^ 
Excipiat fi qui^ chcenice uentris onus, 

Menfura^lcgUquc modum hoc excedcre fan^ eji^ 
Quale fit lnceO:o poUui adulteriot 

B R S I D I ^. 

Defidia. 

Dcfidet In modio "Efficus.f^eculator CT ^^^^ 
Subtm er accenfam contcgit igne fkcem* 

Segnities f^ccie rciii,ueUta cwcwlo, 
Non fe^non alios utilitate iuuat. /^1^^4 
Parua uelut Vmax j^rcto Remora hnpeteuenti, 
Kemorumque^ratem fiiierc fola poteji, 

Sic quofda ingenio, cr uirtute ad fydera ueclos, 
Detinet in medio tramite caufa leuis, 

Anxia lis ueluti efituel qui meretricim ardor 
'^gyegijs iuuenes feuocat d jiudijs. 

^^/ ^'^-^-.u^:^^^^ A V A K 1 T I A. 
1 J mSJ^ Igmui ardeoUmfteUarem efjingerc ferui 
Et fliidia,^ moresfihuU prifca jtiit 

Qu:efi(mHlum AiherUi uolucris fumpfiffe figuram: 
Ejl co?nmenta:fides fn penes hi^oricos. 

Begener hic ueluti qui cmet in acrefklcoejl 
Di^i^ ab anticiuii uatibus ardelio. 

y/f .y ^ R. I T I ^ 
Auaritia. 

Heu mifer in medijs fitiem fht Tantalis undiSy 
Et poma efuriens proxima habere nequit, 

Nomine mutato de teid dicetur:auare, 

QuiyCluafi non habeas^non frueris quod habef. c mM 
A V A R I T I A. 

Inauaros. 


Septitim populos mter ditifimm omncs, 

Arua fenex mUm quo mdgis amplatenet. 
Befraudans geniumciue fimn.jmenfhclue paratuSy 

N/l pr<£ter betas^dur^que rapa uorat, y^'S''§ 

Cui fimilemdicam hunc,inopc c[uem copia redditf ^''^^^" ' ^ 

Anne afnofSic ejltinjhr hic cimhahetl 
F^anque afmm dorfo pretiofa opfonia gefht. 

Secjue rubo^autdura carice pauper alit. 
A V A R I T I A» 
A V A R I T I A. ^ 


i^ n Infordidos. ¥ ^l^ CXu£ro^ro(clyi}:ere uelut)fjbiproluit alum 

lhis,Niliaci'S cognitd littoribm, 
Tranfijt opprohrij in nomen.quo Vuhlius hojlem 

Nafo fuum appeUat^Battiadcsque fuum* 

In diuites publico malo. 

AnguiUd^ (^mfijuis captat,p limpida ucrrat 
'Flimlnajjt illmes aufit adire lacu^, 

Caffm erit:,lud€tque operamMultum excitetergo 
Si cretddy^ uitreas palmula turhet aquas: 

Biues erit,Sic ijs res publica turhida lucro eji, 
Qui pace^arSbtti legibus/furiunt* fc3 i^a ly ^t^^ ^fcte ;av\:- '^% 


<(iMliii<MlilU Milli m A V A R I T I A* 
k InauaroSjVelquibus melior 

conditio ab extrancis 

offertur. 

Bclphlni infidens uada cjerula fulcat Arion^ 
Hocque ^aiires mulcctfimat CT ora fono* 

Qumfit auari hommis^no tames dira ftraru eji, 
Quique uiris ra^murypifcibus eripimur. H 
G V L A» 

I Imj^iger haud ceffut funem contexere fj^artOy 
y^^^^^l Uumidxque artifici iungere fila manu. 
J>S;^P^| Sed quantum multis uix torquct firenuus horis^ 
^X9M ^rotlnus ignaui uentris afcUa uorat. 
\ fipK^i Ycemlna incrs animalficili congcfh marito 
^ iS^^'^ ^"^^'^ T^^pitimundum prodigit inq^ fuu/m. l<gil.Jx^>aXf^aiftWra:i 

1^^ 
Quos tibi donamii^fiuuiales accipe cancros, 

Munera conueniunt tnoribm ijh tuis. 
His oculi uigiles^c^ fdrjice plurimu^ ordo 

Chelarum armatm^maxmxque alum adefi, 
Sic tibi propenfu^ fht pingni abdomine uenter^ 

Verniccsque pedes^f^icuUque apta pedi. 
Cum uagui m triuijs^menfjeq; fedilibus errus, 

Inqy alios mordax fcommata falfa iacis. G V L A, 
Paruam culinam^duobus 

ganeonibus non 

fufficere. fl f rl 
Inmodicisnibil ejl quod quis lucretur: ZT ««wwt | 
Arhu^mi gmmos non alit Erythacos, 
A L r V D, 

In tcnui f])es nuU a lucri cfiiunoq; rcpJunt 
Arbu^o>gcmin£ non bcne Yiccduk* y 


Captiuus ob gulam. o^ 
Kegnator penorlSimenf<e cr corrofor hcrilis 
oRrea mm fimmis uidit hiuka Uhris. 

Quiis teneraappones barba fitlfa offa momordit, 
Ajl ea claufcrunt taEb^ repcnte domtm. 

Deprenfum cr tetro tenuerunt carcere fiirem, 
Semet in obfcurum. qui dederat tmmlum. L?B' 'J b^f N A T V R A. 
W^^/lz/ ^^^^^;a3a»^ ^km -°^1 In garrulum & gulofum. 

yoce hoat torua, prjcUrgo ejl gutture,roi}:rum 
In^ar habet nafi multifvrifque tuh.e, 

Defbrmem rabulamyaddidMn uentrique guUq; 
SignabitjUolucer cwm truo pidm erit. 

Vis naturas. 

V^tna colunt gentes/jiaturam hocdicerercru ejl) ^^ 

Semicaprmque hominem.femiuirumque Deu. 
Vir tenuiumblico efi^hominu^propria uirtm. 

Corde oriem^celfa uerticis arce fedet* 
Umc caper eft^quia nos natura infecla propagat 

Concubitu:utuolucrc^,fquamea,hruta,fvras. 
Quod commune alijs animantibus.efl caper indcx 

Luxuri^yVeneri^ fignaque apertagerit, 
Cordi alij fophian.alij tribuere ccrchro. 

Injvriora mcdus,nec ratio ulla tenet^ 

Ars Naturam adiuuans. 
Vt Vortuna pik^cubo fic infiict Uerme^^: 
Artibm hiCjUarij^ cafibm illa prcceiL, 
y3^§l Aduerfm uim Fortmuf eflar^ fit^^fcd artis Cum Tortuna mala efl.fepe rcquirit cpcm. 
Difce bonas artcngitur fludicfa imcntm, ,,. -■-■q 

Qjix cert£ fccum commcda fortis hafcnt* r|/4g^x y^ 

— [^ ^T^ii^X Am-i »: 
N A T V R A. 
e Natus uteYc[ue louis tener^^atciuemherbkuterci;, 
Quem Latona tuUt,quem tulit er Semek, 

Sahete,(eterna fmul er fiorete iuuenta, 
Nmme fit ueRro quce diuturna mihu 

Tw umo curas^tu uidu dilue morbo^, 
Vt lento accedat fera femda pede» 

^S T R. O L O G I-sX h^-. -Ni ■7 m Scyphus Nejftoris, 

Ne^orruw gemlnis cratera hunc accipe fiindis, 

Quod grauis argenti maffa profiidit opm. 
Clauiculi ex auroifhnt circum quattuor anfr. 

Vnam quanque fuper fulua columba fedct, 
Solu^'emn potuit'long.^um toUere Neitor, 

Meonidie doce^ quid fibi mufa ucliti 
"Efh coclumfcyphm ipfexolor argenteusiUi efl: 

Aurea funt cocli pdera clauiculi. 
Vleiadds effe putant.qujis dixerit iUe columbdi. 

Vmhlici gemini^magna minorque fvra efl» 
VLd^c Ncf^or longo fapiem inteUigit ufj, 

BeUa gerunt fvrte^^caUidus a^ra tenet. 


y^x. A S T R O L O G I A* 
AS T R O L O G I A* 
A S T R O t O a I A* 

Dum turdos uifco.pedica dum fnllit aUud^if, 
Et ia^ altiuoUm figit harundo gruemy 

Bijpfada non prudens auceps pede pcrculit: ultrix 
lUa maU,emiffim uirm ab ore iacit, 

Sic ohit extcnto qui fydcra rcflncit arcu, 
Securws fitti c[uod iacet ante pcdcs. 
"^ 
A M G R. 

In fludiofum captum 
Amore. 
m immerfn^jludijs.clicundo CT iureperitmy 

Et ma^imiis UbeUio^ 
Heliodoran amat,quuntim nec Thracim unciuam 

Vrinceps fororis pellicem. 
Vallada cur alio fupera^l:i iudice Cyprif 

Num fat fuh ida eji umceref 
S 4 
Dic uhi funt mcurui arcmfubi tela Cupidof 

MoUia qusis iuuentm figere corda folcs? 
Tax uhi trihisfuhi penn£ftres unde coroUds 

Fot manmfunde aliam tempora cln^ geruntf 
Kaudmihi uulgari efl,(hof^es)cu Cypride q^uicq^ua 

vUa uoluptatis nos neque fbrma tulity 
Sed puris homlnum fuccendo mentihvA igncs 

Tfifciplin^eianlmos a^a,que ad alta traho. 
Quattuor eq;^ ipfa texo uirtute coroUas, 

Quanm qu£ Sophi^e cfl^tempora prima tegit. 
/vrtfws, Amor virtutis, alium 
Cupidinem fuperans. 
Aligerum.aligerociue inimictm plnxit Amori, 
Arcu arcm,atque ignes ignedonms Nemefis. 

Vt clU£ alijs ftcit patiatur.at hic puer olim 
Intrepidm gejhm tcla,mifcr lachrymat. 

Ter jj^uit:inq;fvtm imos(rcs mird) crematur 
Igiw ignis.fiirias odit Amoris Amor* 
Dulcia quandoque amara 
fieri. 
M.4tre pYocul li^ pdulum fecefjerat mfkns 
. Lydmihunc dirje fed rapui^is dpes^ 
Yenerut hic ad uos pUcidxs ratm effe uolucres, 

Cum nec ita immitis uipera fjeua fvret. 
QU£ datis ah dulci fimulos pro munere jnellis, 

Vroh dolorjKeu pne te gratia nuUa datur. 

Fere fimile ex Theocrito 
"?) Abeolf^ Im, meUa kgitipercuj^it Amorem 
furacem maU ^pe^jCr fimmis f^icuU Uquit 
m digitisitumido gcmit at puer anxim ungue, 
Et quatit errabundus humum:Venerique dolorem 
mdicaf.o' grauiter queritur,quod apicuUparuu 
Ipfa infcrre animal tam noxia uuhera pof^it, 
Cuiridens Venus ,llanc imitari^ tu quoque dixit 
Nate feramjqui d^ tot noxia^ uulnera parum. € U '<\^^ 
A M O R. 
Quis fit Amoryplures olm cecincre VoHdS^ 

Eiiis qui uario nominc gejh ftrunt 
Conuenit hoc,^ ue^e carety<{u6d corpore paruui, 

Tela^aUfc^ue jvrensj,am'ma nuUa tenet. 
Uec orajnc habitusque Dei eft ,Sed dicere tantos 

Si licet m uates.fklfa fuhe[fe reor/ 
Eccur nudui agatfdiuo quafi paUia defmt, 

Qui cun^as domiti pofidet orbis opes» 


Wj n^ Aut qui qu<efo niue^ boremque euadere mduif 
1 1 Alpi num po tuit^ftrida^que prata geluf 
\' Si puerejl,puerum'neuoci(s qui Neitora umcitf 
I! A/i noAi Afcrd carmina do^ fenisf 
I Incqnjhnf puer, hic peruicaXype^oraqweiam 
' I Trans adijt^nunciuam Unquere f^onte poteji. 
\. At pharetTJLi eT tcU gerityquid inutile pondu^f 
; An curuare mfkns cornua dura ualetf 
:' Aliis curuc tcnet,quas nefcit \n Mhera fhrref 
i; Infcim m uolucrum fiedere tela iecur, 
!, Serpit humi fempcrque uiriim mortatia corda 
I LiCditicr hand aUs faxem inde mouet^^ 
Si-ctecm,uittmque gerit^quid tjenia cjeco 
Vtilis efifideo num minvA ille uidctf 
Q«J5'»(e fagittifvrum credat.qui lumine captmf 

Hic certa^aji c£ci j^icuU uana mouet» 
Igneus ejh aiunt.ucrfatq; In pe^lore jiammai: 
Cur age uiuit adhucfomnia jiamma uorat. 
Qutnetiam tumidis cur non extmguitur undis, 

Naiadum quotics mollia corda fuhitf 
At tu ne tantis capiare crronbus audi, 

Verm quid ft Amor carmmanortra fvrent. 
lucundm Ubor ef},Ufciua per ociafignum 
lUim cj},mgro punicagUns clypeo. 
mwE^ •S? ::;ii ^ to (Jwdmn mifpi pdtrk,ohlitusque tuorum, 
Cxuos tibi ceu fcingui^/me parauit amor, 

Romam habitas:nec curadomu fubituUareuerti> 
Aetern^ tantum te capit urbis honos. 

Sic ithacum prdcmiffa manm Mccdine Loti I 
Liqu^rat er patriam,li(iucrat at<{ue ducem* 

Sirenes. 

Ahfciue dis uolucm,C7' cruribm ahfque puelldSy 

Ro^o ahfquc CT pifccs,qui tameti 6re canant, 
Quis putct effe ullosHungi hjec natura negauit 

Sircnes fieri fed potuiffe docent. 
lUicium efi muli^.r,qu£ in pifcem defmit dtrum, 

Plurima quod fccum monihra libido uehit* . 
Af]^edu,ucrbis,animi candore^trdhuntur, 

Parthenope,Ligia,Leucofi.ique uiri. 
ms muf£ exp\imant:h<is atque iUudit Vlyffe^* 

Scilicet efi dodis cum meretrice nihil 

Scnex puellam amans. 

Dum Sophocks(quamuis affvSh cetate^^pueUam 
A' qu:eRu Archippcn ad fua uota trahity 

AUicit cr pretio.tuiit dcgre infana iuuentus 
Oh zelum,cT tali carmine utrunque notat* 

No^ua ut in turriulis.fuper utq; cadauera huboy 
Talis apud Sophoclem no&a pueUa fcdct. 

Incolorcs. Index moeRitk ejl puUm colorMtimur omnes 

Hoc habitu, tumulps cim damm mfirius. 
At fynceri ammi,cr mentis jioU candidapur^^ 

HJMC fyndon facris Imea gratauiris: 
No; jj^erare docet uiridis, Spes dicitur effe 

In uiridi,({uoties irrita retra cadit. 
Bjl cupidis fiauus color,eji er amantihm itptus, 

Etfcortis,^' ([uiiS j^es fua certafuit 
At ruber arm^tos equites exornet ami^uSy 

Indicet cr pueros erubuiffe pudor. 
Cmkusnaut^,^ qui cocle^iauates 

Attoniti nmiarelligione petunt* 
Vilia funt giluis natiuique ucUera hirriSy 

QuaUa lignipedes ftragula hahere folenL 
Quem cur£ mgentes cruciant,uel zelus amoris 

Creditur hicfulua non maU ueiie tcgu 
Quifquis fortefua contentus, ianthina geihet 

'Fortumelcequanmis tdediaquique ftrat. 
Yt uarid ejl natura colorihus mgignendis, 

Sicdlijs aUud.Sedfua^cui<lue pUcent^ 
F O R T V N A 

CccPireo poflqum fupcMm militc.uidu 
Ciuili undantcm fxngumc Vharfaliam: 

lamiam ftriduru^ moribunda tn pcdora fvrrumy 
Audaci hos Brutus protulit ore fonos: 

Infvlix Virtus cr foUs prouida ucrbiSy 

Fortunam m rebui cur fcq^ucris donnnamf 
G 1 lob 
In Occafioncm. Lyftppi hoc opm efl^Sycion cui patriatTu quisf 

Cun^domam capti tcmpom articulm, 
Cur pmnpsl fhsfufque rotor,Talaria plantis 

Cur retinafPaj^m me kuis aura rapit. 
In dextra ejl tcnuis dic unde nouurtdaLficutum 

Omni aciehoc fignu/m me magis effe docet. 
Cur m fronte comatOccurres ut prendar.At hem tu 

Dic cur pars calua efh pojlerior capitisf 
M.e femel alipedem fi quis permittat ahirCy 

Nf pofim apprenfo poRmodo crlne capl 
%mm Tali opifex nos arte^tui caufa,edidit hoj^es, 
idlm ^^5' omnes moneamipergula aperta tenet. ^mm^ 
In fubitum terrorem. lit 
j Ejfufo cernem fugicnte^ agmme turmtiSy 
Qm mea nunc InfUt cornuai Faunmait* 
F O R T V N 
ingentes Galatum fanemi milite turmdSy 

Spem pYceteY trepidus fu.derat Antiochmy 
Lucarim cim feua boum uis, dira probofciSy 

Tim prmum hoMes corripuijfet equos* 
Ergo trophica-locam lEkphantis 'magme plnxit^ 

Infuper cr focijs occidcramui aity 
BeUua feruaffet ni nos fccdifma barrvA^ 

Yt fuperaffe iuuatific fuperaffe pudet. S^^=l^ 

rZy}^^- 
s 
"^M s T^S' ^^^^^ proptcr creuiffe Cucurhita plnum 
fe/llSl Bicitur.cr grafidi luxuriaffe coim. 

Cum rmos complexa, ipfumc^^ ^grcjja cacwmen^ 

Se pr^fhre alijs credidit arboribm, 
Cui plnu^iNimium breuis ejl h£c gloriajiam te 

Vroiinm adueniet c^u^ male pcrdcthyems* t^-».»-^ 
vit'v'i .rr^^ 7i 
Ex damno alterius,alterius vtilitas. 

Dm fdcms ruerent m mutua uuhera telis^ 
Vngue le<£na feroxjente timendu^ aper, 

Accurrit uultur ^e^tumy^ prandia captat, 
Qloria ui<^ori^jpr<eda fiitura fua ejl. 

Bonis aufpicijs incipiendum. 

Auj^icijs res cocpta malis^bcne cedere nefcit» 
I Felici quje funt ommefn^,iuuant. 

Quicquid agis,muMa tibifi occurrat,omitte, 
I Si^na maU h^ec fortis be^ia praua gerit. 

I Nil reliqui. 

Sdlicet hoc dejrat.pojl tot maU denicjuenojlris \^ 
Locu^£ ut raperent,quicquid ineffet,agris» 
»>S Vidimiis mnumer4s euro duce tendere turmaSy 
^l Qualia non AtyUyCa^raue Xerx^s erant^ 
il} H^e foenum/nilium^corda omnia ^confumpferunty 
t)! Spes CT m angu^o efi,fhnt nifi uota fnper* 

t Male partajmale dilabuntur. 

Ji Miluu^ edaxMimiie quem naufea torferat efcj^y 
. ^^ Uei mihi mater ait uifcera ab ore fiuunt. 
.^)JM lUa autem^quid fiesfcur hcec tua uifcera credxs, 
SfiS^j Clui rapto uiuens fola aliena uomisf 


F O R T V N A F O R T V N A. 
Remedia in arduo , mala 
m prono eile. 

^ Vt^"'. X 
rA. 
^ fcari. Actherijs poflqulm dctecit fedibu^ Aten 

luppiteriHeu uexat ({um mak noxa uiros^ 
Euolat h£c pedihu^ celer^ZT permcibui alis, 

intadumque nihil cafibm effe finit. 
"Ergo Lit£ proles louis hanc comitantur euntem^ 

Sarturce quicquid ftcerit iUa mali. 
Sed quia fegnipedesfirabde,laff£q; fcne^, 

mI nifi pbji longo tempore re^ituunt. Crediderut pUtmi rdmis fua pignora pajfer, 
Et benemi fmo uifa dracone fvrent, 
' Ghtijt hic puUos omne^,mifermciue paretcm 
Saxem,^ tali dignm obire nece, 
K£c,nifi mentitur Calchds^monwmenta kboris 
Sunt longi.cuim fitma perennls eat. u:i33:::zi^.iS&^, 


^(?- A"i.'^.,», '*—«>.■ H O N 
Tumulus loannis Galeacij Vice- 
comitisjprimi Ducis Mediol. 
III ^ Pro tfonMlo po«e Jtalim^pone drma^Buces^l;^ 
Et m^rfjCfwoti grmino^ mugit adhque fmm, 

Adde his barbariem cotiantem irrumpcre ji'uilr4, 
Et mercede emptxs in fvra beUa manm, 

Anguiger ajl fummo fithem in cu[mine,dic.^t: 
Quis paruis magnam me fuper mpofuiti 
31LE3mu331)T 

■^.X<^ 
^^ iiSisisii^^ Miif ii ' 1 1^- :r^ H O N O R. 


9 (@ 9 I J : 3 n ii g jt oTe c a a : I, n n a n a a j j a p a a t i 1 i 1. a 1 a 3 1 a t ^ a 3 m 1 1 3 rraTT ri H i jW^ 

Screnuorum immortale 
nomen. Aeacide tumulum Khoct£o In littore cemiSy 
Quem pkruncluc pedcs uiptat alba Thetis. 

Obtegitur fcmpjcr uiridi lapis hic marmtho^ 
Qubd nwiquam hcrois ftt moriturus honos^ 

Hic Graiiimurmjnagnincx Hedoris haud plm 
Debet MeeonidiCy^uam fibi MiConidcs, Nobiles 6c gcnerofi. 

Aurea Cjccropid^ ne^cbat fibula uc^es: 
Cui coniun Sti) tenax dcnte cicada fiiitj 

Calccm Arcadico fubcrat cui linula ritu, 
Geiiatur patribm nmllea Romulidis. 

Indigcnas quod fe adfcrerejitihjcc figna tulerunt 
Anticjua illuihrcs nobilitate uiri. 


\iqp>^.. 


'\i^^ 


e/ 
'■}'% n c g 3 3 c c !i -. t r. Q » c !» !.{ g g I g a t ^a 3 i 1 1 1 a 3 1 i t tt ^ 3 fl ? a 6 m E 5 a c a ;Vi 

Duodecim certamina Herculis. 

Ro^om 'vml^l fuperat ficundia Uudef* 
Bi^ Sophifiarum Uqucosq; rcfoluit manes» 
Non fiiror^autrabici uirtute potentior uUacfi* 
Continuum ob curfumfapicntiopulcntia cedit* 
Spcrnit auaritiamyncc rapto aut focnore gaudet* 
ymcit^focmlncos f^olixtc[ue mfgnibus a^us^ 
Exjpurgat /onirf,cr cuUam mentibm addiU 
lllicitos odit coitm^abigitquc nocentes, 
Barbaries,ftritasque dat impia denicjue pocnam. 
iEij Vniwi uirtm colle^os dif^ipat hoiies. 

Inuchit In patria cxtcrnis bona plurima ab oris* 
Bo (fb pcr ora uiru uoUt,^ non interit unc\ua, 

In nothos. 

Yi.erculeos jj^urij femper celcbretis honores: 
'Nam ueitn princeps ordm iUe fiiit. 

Nec prim effe dcm potuit,qum fugeretinfins 
LaCyfibi quodfraudis nefcia luno dabat* 

Imparilitas. 
Vt fubVme uoUns tenuem fecat acra fklcOy 

Vt pafcuntur humi graculus^anfer, anMi 
Sic fu/mmu fcanditfuper dcthera Vmdarui ^^ge^, 

Sic fcit hwmi tantum ferpere Bacchilydes, -0 -U is u In defcifcente.s. Quod fine cgregios turpimacuUum orfas^ 

In noxm({U€ tuum uerteris ofjicium, 
leciiii.quod capra,fui muldraria Mis 
Cum ferit,^ proprias calce profundit ope^. 
Aemulatio impar. 

Altiuolam miluus comitatur degener harpam, 
Bt prdeddd partem f^epe cadentis habet. 

MuUurn profequitur cjui f^retas fargm ah iUo, 
Vrjeteriusque auidus deuoratore d.ipe^. 

Sic mecum Oenocrates agit:atdcferta ftudentum^ 
Vtitur hoc lippo curia tanqnam oculo. 
H 4 Albutij ad Alciatum,fuadentis vt 
de tumultibus Italicis fe 
fubducat:& in Gallia 
profiteatur. 

QM^Mt hos frudmarbor^coeloitduenanoflro, 

Venitah Eoo Verfidis axe prim: 
TramUtufii^ ejl melior:({u£ noxia quondam 

In patria:hic nobls dulcia poma gerit 
Tertfolium ImgUdSiftrt pomafvnilVma cordi, 

Alciate hrnc uitam degere difce tuam. 
Tw proculapatria m pretio esmaiore futuru^y 

Multim corde fapis,nec mlnm ore ualcs. m P R I N C E P s, » )P | i yy* f> i! > (<> ^ 'T'' '> ^ y ^' * * '*^'1 ll' ^f ^' i* ' *'i * ''' ? '^^^^ ® 'J Q M & 


:x '-^^ M ^ M <^.^®J _ Trtnri '^tA -^ J-\ .^-f Princeps fubditorum incolu- 
mitatem procurans. 

'Yim\\ quoties conturbant £({uorct jratre9, 
Tum miferos nautds anchora iaSh iuuat. 

Hanc pius erga\homines Delphln copki^itur:'mis 
TutuM ut pof^itfigier iUa uadis. 

Qum decet h£c memores gefkrc infigma Reges? 
Anchora (^uod nautisjfe populo effe fuoi v-^% H 1 
In Senatumboni principis 

DiALOGlSMWS* 
M Effigies manibm truncte ante dtaria Biuum 

Hic refidentiquarum lumme capta prior, 
Signa Votefnitis flmmds^Sandiq; Senatus 

Thebanis fkerant ifh reperta uiris, 
Cur repdent:Quia mente graues deceteffec^uietu 

luridicosianmo nec uariare leuL 
Cur fine funt manibmfCapiant ne xeniamec fe 

VoUicitis fiedi muneribus'ue fmant. 
Cddcusat efi prmceps.Quod foUs auribm^ abfc[ue 

AJfedu,confkns iuffa Senatm agit. c^. U 
PRINCEPS 


ll^ IV lA Confiliarij Principum, 

Uerom genitos.cr mdgnwm ftrtUY AchiUem 

m jlabulis Chiron erudijfe fuis. ^^ 

Semif^rum Morem^^ femiuirwm centmwm^ ^ 
Aj^ideat quifqui^ regibus.effe docet, 

Efh ftra,dum uiolat fociosjum proterithoi}:es: 
Efi(^ homo.dum fimulat fepopulo effe pium, K 

Principis clementia. 

V€fj[>aYum ({ubd nuUa uncjuam Kex fj^icula figet, 

Quodq; alijs duplo corpore maior erit. ^ j'(^J~j 

Arguet imperium clemem, moderataq^ ^^gna^ 
Sanda^que iudicibm credita iura bonis, 

Salus publica. 

Vhocbigena ere^^is EpidauYius mf^det aYis^ 

Mitis er immani conditUY angue Beus, 
AccuYYunt <egYi,ueniatque falutiftY OYant: 

Annuit,atc^U£Y.atM efficit iUe pYeces, 

Refpublica liberata. 

C^efarisexitio ceu libeYtate Yecepta, 

Hdcc ducibus BYUtis cufa moneta fiit, 
'BnficuM \n pYimis, queis pileus mfupcY adfht, 

auakm miffa manufcYuitia accipiunt. f^M ^ % .rt-t >.-? i 
i,Vi,*^f^.^*ai 
VI T A 
V 1 T ^. 

In vitam humanam. 
Q ^t^" ttm: Vlm folito humatidc nmc dcfic mcommoLUuitce^ 
Hcraditcifcutct pluribui iUa mdis. 

Tururfm (fi quando alixs) extoUc cachmnum 
DcmocritciiUa magis \udicra fh^ fuit, 

Intcrca hdcc cerncns mcditor^qua dcniciue tecum 
Tine ficam^aut tccum c^uomodo fj^lcn I ^i 
V I T A. Aerequandoque falutem 
redimendam. f0. 
~^s 
■:^, Et pedibm f:gnis,tmiia CT propenMm ahto, 

Hac tamen infiim effugit arte fiber, 

Mordicus ipfe fibi meiicata uirilia uellit 

Atque abicit,fefe ^narm oh iUapeti 

Buim ab exemplo difces non parcere rehm, 

Et uitam ut redimM,hoiHbui tera dare. H 

J^acid^ moriens percuffli cuj^idis Uedor, 
Qui toties hokHs uicerat ante fuos: 

Comprimere haud potuit uoce infuUantibm illis: 
Dwm curru,^ pcdihm ne^ere uincla parant. 

DiRrahite ut libitum efi.fic caf^i luce leonis 
ConueUunt barbam uel timidi lepores. 
M O K S. 
De Morte^Sc Amore. r/ i Errabat focio Mors iun^ Cupidme.fecum 

Mors pharetrds,paruus tela gerehat Amor. 
Biuertere fmul,fimul una crnode cubarunty 

C£cm Amor,M.ors hoc tempore aeca fuit» 
Alter enim altcriusmaVeprouida f^icula fumpfit: 

Mors aurata^tenet offca tela pmr. 
Bcbuit inde fenex qui nunc Acheronticus effe: 

Ecce amat^ZT capitifiorca ferta parat. 
Afi ego mutato quia Amor me perculit arcu, 

IDeficioimijciunt cr mihi jkta manum* 
Varce puer^Mors figna tenens uidricia parce. 

Fac ego amemifubeat fitc Achcronta fenex. 11 m ^. '^'5% -=^-*tt M O R S. 
In mortem pra^^properam. ^^- ^ t 

Qui tener^ fvrmu aUexit,torfitq; puelldi^ 

Vulchrior.cr totu nobilis urbepuery 
Occidit ante diem.nuUi mage fiendws (^AreBi') 

Qum tibiycui caB:o iundu^ amore fuit, 
Brgo iUi tumulum tanti monumenta doloris 

Ailruisio' ([uerulis uocibu^ aihra feris. 
Me fine abis diledefneclue amplim ibirnm unif 

Nec mecum m jludijs ocia grata teresi 
Sed te terra teget/ed fitti,Gorgonis ora, 

Delphlnesq^jui figna dolenda dabunt* 

M O R S. K l^ ^ihV ,; Tcrminus. 

Qo^^rc^^ttw infoditur fimij^ma teff^ra faxmy 
Stat cirrata fuper pedore imago tenm, 

Et ffe nuUi profitetur cedere,talis 

Tcrmmus efl,hommes qui fcopm unu^ agit. 

Efi immotadieSypr^fixaque tempora fittis, 
Deq^ fhrmt primis ultima iudicim* h^ ^M Tl 
%<^^ Opulenti hsereditas. 

VatYoclum fklfs rapiunt hlnc Troh in armiSy 
limc focij,atque omnis turba Velafga uctat. 

Obtmet exuuicf^ Hedor,Gr<iecique cadaucr, 
Ujcc fnbelXa agitur,cum uir opimm obit, 

Maxima rixa oritur,tandcm fed tranfigit hdcres, 
Et coruis aliquid,uulturijsq^ fmit* WM 


t^^. ^ f irc ^! 

^^ililll.h|iili[litlliiUi,.,ri.,. M A M I C I T I A. 


m^^mm^Mmi' ■<■ v^^PPS^^-""^-; '?K5;=^^ A M I C I T I A. 
A M I C I T I A» 
Tm Chiiritcs Vcncri api^unt,dommmc^^fcquutur, 

Hincque uoluptates,(ttque aUmenta parant, 
Lietitiiim Euphrofyne,l^eciofum Aglaia nitormy 

Suadela ejh Vithm.by^^^^ CT ore lcpos, 
Cur nud^efmentis quoniam candore uenuilas 

Confhtio' cximia fvnplicitate placet* 
An quia nil rcfcrunt ing)-ati:atclue arcula Inanis, 

E/t Charitumfqui dat jnunera,nudus eget* 
Addita cur nupcr pcdibus talariafbis dat 

Qui cith dat,mmmi gratia tarda prctij efi. 

hnpUctth 

Implicitis ulni^ cur uertitur alterafgratu^ 
¥(xnerat,huic remanent una abeunte du£* 

luppiter i/r genitor^coeU de femme diu^ 
Omnibus acceptas edidit Eurynome, 

HOSTILIT^S, In detraftorcs. ^ Audent jiagrifvri matuU^jlupidiciue magisiri 
}f. fk^i^ ^^^^^ ^^ '"^ ^^P^^^ P^^o^i^ cuomcre: 
CV' ' iS ^ QB^^ fitciam treddam^ne uicesffed nonUie cicadam 
XjLv Ala una ob^reperam corripuiffe fvrarf 
ttV 'J Qjiid prodejl mufcds operofu peUere fiabrisf ' 
"^YA < Ncgligere efi fatim^perdere quod nequeas. 

Inanis impetus. 

I Lunarem nodu (ut fj^eculu) canis mfj^icit orhem: 
I ' Seque uidens,aliam crcdit Incffc canem. 


f Et latratifed fruihraagitur uox irritx uentis, 
Et peragit curfm furdd Biana fuos. '<:4'. 

M O S T I L [I T A 5. 15» 
Aliquid mali,propter vicinuin 
malum. 
Vo'U}' Raptahat torrcm oUxs.qiiarum una mctallo, 

Altera trat jlguli terrca jn^ manu, 
Uanc igitur rogat illaiuelit fibi proxima fvrri 

lun^ ut prmjpitcs «tr^cjwe fijht aqudi, 
Cui Uitea.Haud nobi^ tua funt commcrcia cur£y 

Nf mihi proximitas h£c mala multa ferat, 
Nam feu tc nobii.feu nos tibi conftrat unda: 

Ipfa ego te f-agiUs fojj)ite fola tcrar. m '^f^A. yy',|yl,|(it^;iil, ■j^i:;^^. n^c^xCTiwjj^j^^ ;"^^,l;i 
H O S T r L I T A 5. 
In eum qui truculentiafuo- 
rum perierit. 

PROSOPOPEIA. 


^»S I Delp/?t77cw imitm me in littora compulit (cBiiiy 
'Bxmplum, mfido quanta pericla marU 

Nam fi nec proprijs Neptunm parcit alumnis, 
Quis tutos homines nauibui ejfi^ putet^ HOSTILITAl 


1 m^mrm Bj^^co^ Qi(J^c!o^oi (f^w^ccy In dona 
hoftium. 
Bellorain ccc^i^e fvrunt monumenta uicij^m 

Scutiftrum AiacemyHe^or^ue lliacum. 
Balthed Vriamidcs^xigidum Telamoniui cnfcm, 

In^umcnta fu£ coepit uterquc necis. 
Enfu enlm Aiaccm conftcit.at Ue^ora fundum 

Traxere Acmonijs cingula tiexa rotis. 
Sic titulo obfcquij qu£ mittunt ho^ibui hoiies 

Muncraiucnturiprjefcia fkta fvrunt. 
teS^ HOSTILITA5. 
V I N D i C T X 
V I N D I C T A. 
V I N D I C T A* 
Parem delinquentis,6c fuaforis 
culpam eirc. 
Vrxconem lituo perfiantem claj^ica,ui^ix 
Captiuum intetro carcere turnta tenet* 

Qu^s i\le excufat-.quod nec fit jhrenuus armis, 
Vlliiw aut feuo Uferit enfe latm. 

Uuic iUiiQum ipfe magis tlmidij^ime pecc^^ 
Qui elangore alios <f^is m arma cies. 
V I N B 'I C T A. 
Alius peccat^alius pleftitur. 
Arripit ut Upidem catulu^,morfuc^ f^tigat, 
Nec percujfori mutua damiia fycit, 

Sic pUrique fmunt ueros elabier ho^eis, 
Bt ^Mo; nuUa grauatnQxia:dente petunt* x;*- - V I N D I C T A. P A X. 
V A HC. 
142 P A X. 
Gundihm ex j^icls tcmes contexe coroU<is, 
dUM circum aUerno palmite uitis eat. 

Uis coptdc Uoclcioncs tr^uiUi in marmoris unda 
NidificantipuUos muolucresque fouent. 

Lt£tuserit Cereri^Baccho quoquc fTrtiiis iinnus^^^X 
Aequoreifi rex alitis Injhr crit» 

5 C I E N T I A. 
Dodtos doftis obloqui 
nefas eire. 
Qttid rapis heu Vrogne uocalem fcua Cicadamy 
Vignorihufc^ue tuls fercula dira par<is? 

Ac llriMa jhiMam,uernam ucrna,hof\>itaUdls 
Uof^itam.o' ali(>eram penmgcr alc^ auemf 

Ergo ahicc hk pr<edlnlmup^ca pe^ora fwmmu cjl 
Altcrum ah alterim dente perire ncfit^. m 

144 S C I E N T I A» 

AYcvm Uud teneLrigidm fvrt dextcra cUum, 

Contcgit cr Nemees corpora nudit lco. 
UercuUs hxc igitur ficiesfnon comiemt iUud 

Quod uetm CT fenio tempora cctna gerit» 
Quid quod lingua iili leuihm traieSh catheniSy 

QuHs fifja fkcileis allicit aure uirosf 
An'ne qubd Alciden Imgua non robore GaUi 

Vr^cfhntemypopulis lura dedijfe ftruntf 
Cedunt armatogje^^ cjuamuis durifmacord^ 

'Eloquio poUens adfua uota trahit* s c I E rr T r A 
Facundia difEcilis. 

Antidotum ]£.<:£ medicata in pocuU Circcf 

Mercwrmm boc Ithaco fima dcdifje fuit 

M.oly uocant id uix radice eueUitur atra, 

\ Vurpureu^.fcd fiosjAdis CT infhr habet» 

Eloquij candor fncundi^que aUicit omnei^ 

$ed multis res efh tanta laboris opu^. xm 
]S^^^M Antiquifsima quxquc 
commentitia. 

A90LOGESIS* 

VeUemce fcnex^cui fvrma efl hi^ica.VroteUy 
Qui fnodo mehra uiri fcrs^modo mcbrafrri, 

Dic age cju£ f^ecicsratio tc uertit in omnes^ 
NuUa fit ut uario certa figura tibif 

Signa uctufhtis.primm cr pr^fvro fvcli: 
De c^uo quifiuefuo fomniat arbitrio. 


B^z:s ^ ^^'^P^^^IS"^ ^ 

sciunriA. 
^. rX --, 


IL_ :: &.-;.^-=.. ^. Gf/i^/Ic^ cl^pfo^ pMt qui in louis 4ite gefhnt, 
Sunt quibm aut Serpens.aut Leo figna jtrunt. 

Tiira fed hccc Vattm jugiant anmalia ceras, 
Boda^que fu^ineat jiemmatapulcber Olor. 

Hic Vhoebofacer^^ noflr£ rrgionis alumnus, 
Rcx olim^ueteres fcruat adhuc titulos. 


S C I E N T I A. »47 
\m^\, 
Locrenfi: pofuit tibi ddphice Vhcche cicadm. 

Eunomm hanc.palmjc pgna dccora /I(.f . 
Certabat plcdro Sparthyn commiffus inhoBemj 

Et percuffa fonum pollice fla dabant, 
Trita fides rauco cocpit cim firidcre homhoy 

Legitimum harmoniaso' uitiare rncloSy 
Tum Cithane argutans fuauis fefe intnlit alcs, 

duefradam implerct uoce cicadafdem, 
Qw.f^,- aUe^Joni ad legcm defcendit ah altis 

Saltihu^,ut*nohis garrula fvrret opem. 
'Ergo tu£ ut firmHS flct honos (o fandc) cicad^, 

Vro cithara hic fdicen ijeneustipfafdet. ^ 
m m 
V \ K 3 

Vipcreos Gtdmu^ dcntcs ut crcdidit arif.s, 

Seiiit CT Aonio fcmina dira folo: 
Terrigcnum clypcata cohors cxoria iflrcru::: " 

Hoi}:ili intcr fc qui cccidcrc marju 
Euafcre quibus momtu Tritcmdos arm''^ 

Abiecli^data pax,dcxtrk[Ue iundh fidt* 
Vrimm Agcnoridcs ckmcnta,notj,squc magiPcris 

Tradidit^ijs fMUcmiunxit f::^ hfrmonlam, 
QjioruYH difcipulos contraria phmnui ucxant, 
' Non nifi Valkdia qu<£ dirimunuir ope. •J 


Hxc huhc4s:feptcm Sapientum effmgcrc diSkl/, 

Atciuccapidum qui cclcbrurcuelis. 
Optimu^ inrcbu^ mcdu^ c^(^Clcobu!u^ ut inquit^) 

Hoc trutinjc cxamcnfiuc libcUa docct. 
Nofccrcfe Chilon Spartanwi quenquc iubehat. 

Hocf^ccula in manibm,uitrlq',fumpta dahut. 
duod JPcrianderaityfnenaaddc Corinthimir^ 

Vulcgium admotum naribm efficict. 
Vittacmat nc quid(dmt)nimis, hdcc eadem aiunt, 

Contrado qui gith orc liquefaciunt* 
Ref^cxiffc Solonfinem iubctMltimm agriSy 

Tcrm'inm,haud magno cefferitipfcloui, 
Heu qu4m ucra Bids^Efl copia magna malorum 

Mufmoni infidcat cfficcfardm eques. 
Ne prdcs eflo (Thales dixit)fic iUita uifco 

In laqucosfociamparra^merbpsque trahit. 


m ^i 


Mh 


IGNORANTIA* 


.p^mM^M^^^^Ax wm mm 
1GIS!0R.^NTI^. 

Submouendam ignorantiam. 
Qwodmo/lri^ idfSphinx cfiXur cadida uirginis ora, 

E^ uolucrim pennds^crum leonis haheti 
yunc fiiciem affumpfit rerum ignorantiaitanti 

Scilicet efi triplex caufa cr origo mali, 
Suut quos mgeniu leue.funt quos hl^dauolupt^, 

Sunt CT quos fitciunt corda fuperha rude^, 
At^quihm efl notum^quid delphica literapof^it: 

Vrmpitis mon^ri guttura dira fecant, 
N% uiripfejpipesq^ tripesc^, er quadrupes idc efr, 

Vrimaq; prudentis laurea, noffe uirum. >_<) 1(>4J IG?NORANTIA* 
K 4 I G N O R A N T I A» 
Diues indodus. ^.; Tranat dquas refidcs prcclofo m uclleYe Vhrixu^, 
Et jiaum impauidus per mare fcandit ouem. 

Ec(^uid id ejlfuir fenfu hehetifid diuite gaza, 
Coniugis autferui quem regit arhitrium. 
MATRIMONIVM» 
MATRIMONIVM. 
M A T R I M O N I V M 
In foecunditatem libi ipfi 
damnofam. 
Ludihriim puerk Upides iacientihmjioc me 
In triuio pofuit ruiiica cura nucem. 

Qu£ Uceris ramis per^ridSque ardua lihro, 
Ccrtatim jundis per Utus omnc petor* 

Quid flerili pofjet conttngere turpim-cheuj 
lnjvlix:fi'u^u^ in mea damna fero. 
MATRIMONIVM, 
Amor filiorum. 
A/ife JfVm uernam boreali cuna paltmhes 
Trigore nidificaf.prcecoqua c^ oua foueL 

MoUiws er puUi ut taccant fibi ueUicat alus^, 
Quiis nuda hyberno deficit ipfa gelu^ 

Ecquid Colchipudet^uelteVrocne improbafmorte 
Ciint uolucris propri£ proUs amore fubitf 
MATRIM ONIVM, 

MATRIMONIVM. Mulieris famamjnon formamj 
vulgatamefle oportere. :§ 
Alma Venm qudsnamhicc Jicie^.quid denotat iUa j|p 
Teiludo^moUi cjuam pede ditu premis^ '^^ 

Me fic effinxit VhidiM.fextmq^ rejerri 
Tocmineim^noilra iufitab effigic, 

Quodq; manere domi,a' tacitdsdeccteffcpuell<;^, \ 
Suppofuit pedibm talia figna meis. 
!^i MATRIMONIVM, •^, <^« r-V^.^ ^*^!!^'/'! y^ 
In pudoris ftatuam. 

Venelope dej^nfa /f^wi cupiehatvlyfftm, 

Ni fecim lcarim maUet habcre pater* 
lUe lthaca,hic offertSpane,manetanxiauirgo, 

lilnc p:tter,\nde uiri mutuus urget amon 
Ergo fedem uelat uultu^.obnubit oceUoi^ 

ifh, uerecundi fgna pudoris erant, 
QuHs fibi prdaturn Icariu^ cognouit Vlyffcnti 

nbcque pudori aramfchemate con{tituit, 

Nupta contagiofo. 

Dij meliora pi'jf^(Mezenti) cur age fic me 
CompeU.^femptm quod tibi dcte gener* 

GaUicajquem fcabies.dira cT mentagra perurit. 
Uoc eftquidnam aliud (dic mihi fxuepater') 

Corpora corporibusiqum iungcre mortuauiuis, 
Efjira,(iue Btrufci fkcb^ nouare ducisf 1 
IB-xiUens mfkns fmuofi e fnucihm anguis^ 

E{h gcntilitijs nobilc ficmma tuis. 
Tali4 V€U<)dm gcfiffc \nomifmata rcgcm, 

Vidmusjjisc^; fuum concclchrajfc gcnus^ 
Dw fc Ammonc fatu^matrc anguistmagme lufam, 

Biumi er foholem fcmmis^ cffc docct. 
Ore exit,tradunt fic quofdam cmticr angucs, 

An quia f\c VallM dc capitc orta louisf 
''■^^f V 


'm. 

Mediolanum. Bituricis ueYuex^Ucduis dat SucuU fignum* 

Uis populis p4tri£ dcbititorigo mc£ ejiy 
Quam M.t'dioUnum Sacram dixcre pucUdC, 

Terraminam uctus hoc Gailica Imgua fonat, 
Culta M.incrua fiiit^nunc ejl,ubi numine TecU 

LAutato mat)is uirginis ante domum, 
Lanigcr huic fignum Sus eji,4nimalque biforme 

Acribui hmcfctis^Unitio indc {cui, 

Nunquam procrafti- 
nandum. 

A i c 1 A T AE gentisinfignia fu^inet alce, 
Vnguibm CT (xHif^ty ftrt im^x^kayiivi^, 

Confht Alcxandrum fic rcfj^ondiffc roganti^ 
Quitotobiuijfct tcmpore gcfh brcuif 

lAuquji(inquit)difjvrrc uolcs,quod cr mdicat Alcc 
lortior hxc dubitct ocyor anne fict. ^H 1 K ^;; ^ A\^ ^^rvrj^^^^AJA. r .c vr\r v^ V- v-v.(. i^iij ^,, ', ;/ ;/ v // ^/ ,/ 4^; ;/ 1.U^ljl:l:jjj^ZJcA, 
Vc p .^iR. B R- E' S. 

Cupreflus. 

Indicat effigks mcLt.nomaique Cuprcpi 
Tradandos ^arili conditione [uos, 
A L I V D. 
lum^dcft arhor^procmi monumenta Cupreffu^^ 
Qii4k Apiiim plebps^comerefronde folet» 
A L I V D. 

Fulchni coma cj%puchro digefi^eq; ordine frondcs, 
Sed fru6lm rMlos hxc coma pulchra gerit» 

Quercus. 

<3r^tta loui ejl quercus,qui nos ferultc[-^^fomtc^y 
Seruanti ciuem cjuenia corona datur, 

A L I V D. 

Glande aluitueteres.folanunc profcit umhra, 
p, ^ Sic quo ijue fic arb qs officicfa louis* 

Laurus, 

wfcia ucnturilaurwsfertfignafalutis» 
Subdita puluiUo^ fomnia uerafacit. i°i? ti 

A L 1 V D. 

Dehctur Ccirolo fupcrms Uurca Voenis: 
yidriccs orncnt taliufirtu coiuus, 

Abies. 
Aptafretk ahics in montihin cditur attist 
Ejl cr in aducrfis maxima ccmmoditas, 
Picea. 
At picca cmittat nuUos cucd jlirpe jlolones, 
lliiu^ cji mdeXjCiui fmeprok perit. 

Cotonea. 
Voma nouis trihui dcbcrc Cydonia nuptis 

Biciiur antiquusconftituiffc Solcn, 
Grata ori a^ fomacho cum fint^ut (y halitu^ iVds 

Sit fuauiSjhUfidus manct er orc lcpos, 

Ilex. 
Duritie mmia quod fefc rumpcret ilex^ 
SymhoUciuiiii fcditionis hahct, 

Hedera. 

Uaudi^uaquam drcfcens hcdcrjc eflarhufcuU, Ciffo 
Qii.f pucro Bacchum dona dcdiff: firunt: - 

Errahund-i.prccax^auratisfuha corymhiSy 
Extcrins uiridis,c:Ctera palior hahet. 

Uinc aptis uatcs cinnmtfua tcmporafcrtis: 
Valltfcunt flud^jS.Uus diuturna uiret. « L.:*V 


/ r-' r:^ ... . 


—^ 


■::^S~^^^ 


\ ■--! -:}hV . ifevS Buxus. 

Verpetuo uiridi^.crif^oq; cacumine huxm, 
Vnde ejldij\>aYibmfi^uU fad^ modiSy 

Belitijs apta ejl tcneris,^ amantibui arhor, 
l^aUor inejl iUi,pallet CT omnii amans. 

Malus medica. 

AurcafuntVeneris poma hdccducundu^ amaror 
lndicat,eji Grxcis ficy?\,v^viiT(K^(^ amor* 
Populus alba. 

\{!:rculcos crines hicoloY ([uhd populm ornet, 
Temporis alternat noxqj4i^s[^> ^i<^^^* 

Salix. 

Qw'iti frugifl>crdcm filicem uocitarit Howrnw, 
Cluonjs homines moribus adfimilat, 

Amygdalus. 
Cur properans folijs pr.emittis amygdak fiores^ 
Odi pupiUos pnecocioris ingeni. 

Morus. 

Seriorath\orm nuncjuamnifi frigore lapfo 
Germinat: CT fapiens nomina falfdgerit. 

F I N I S. .'W. :W 
""-'lli 'I.I..J'-.-il-.!.'l.hJ.lJ' 


TABVLA EMBLEMATVM 

IN LOCOS COMMVNES 

DIGESTORVM. VBrS.SIFE KBLIGIO. 

In dco lactandum 7 

Sapientia humana^dultitia eft 

apudDeum 
Fi6Va Religio 
Nontibijfed rcligioni. 
Qu^a Di) vocant ,cundum. 

VIRTVTES. 

FIDBS. 
FideiSymbolum iz 

Fadcra 13 

Silcntium 1 + 

Nonvulgandaconfilia is 

Ncc quaclhoni quide cedendu 16 

TR.P-DBNTI^. 

Confilio, ac virtutc Chimaeran 

fuperari ; id eft fortiores, 3c de- 

ccptorcs 17 

VigiIantia,5rcuftodia^ 18 

l^HcpiyX^ tAuvHs' ix7n5el^,oi^9^x rocv 

1« 7(1)// (r)fivZ}j Jp 

nJ< ■ajajJi^^lurT/ «^' ipi^af7/Vc/ Ao//,i)oh 

il?cAtaJ<x/ 20 

Prudentes 21 

Prudcn$,magisquamIo<juax 22 

IViaturandum 23 

In depreheiifum 24 

Cuiiodiendas virgines 1; 

VinoPrudeutiamaugeri 26 

Prudentes v^ixioabitinciit 27 

InltatuainBacchi 28 

IFSTITI^, 
Kec verbo,ncc fadito qucnquam 
IsedencUim ^o 

Tandcnijtaiule lullitia obtinet ?r 
Etiini fciocifsmios domari 32 
Cratiamrefcrciidam 1) Abftincntia ^ J4 

Bonisadiuitib' nihiltimcdu 3S 

FOK.TITFDO. 
Signafortium 3 5 

In adulari ncfcientes 38 

Obdurandu aducrfus vrgcntia 39 

ConcordiacSymboIum 40 

Concordia 41 

Concordiainfupcrabilis 42 

Vnu nihil,duos plurimu poflc 4? 
Firmifsima couellinopoflc 44 

Spcsproxima 4f 

InfimuIachrumSpei 4 6 

Indics meliora 47 

lilicitumnonfpcrandum 48 

V I T I A. 

TE^R-FIDI^' 
In Vi^ienam dolo partam 4 9 
Infraudulcntos SO 

Dolusinfuos ibidem 

Maledicentia ibidcm 

Inrcceptatores flcariorum 5i 
In adulatorcs ja 

Ei qui femcl fua prodcgcrit, dlic* 
iiacredinonoporteic J3 

STFLTITI^. 
Tcmeritas f4 

Furor&rabies ibidcra 

lntcmeiarios jf 

In eos qutlupravircfi quicquani 
audcjit y6 

Impofiibile S7 

Cuculi j8 

Ira ibidem In eiim,qui fiWjpfi damiium ap- 

parat s 

Fatuitas 6 o 

Superbia ibidcm 

Impudentia ibidem 

Philautia. ibidem 

Garrulitas 6i 

Inuidia ibidem 

luxuria ibidem 

Luxurioforum opes ibidem 

Tumulus Meretricis 6i 

In amatores Meretricum 6J 

CauenciumaMeretricibus 64 
Amuletum Veneris ibidem 

Inuiolabilestelo Cupidinis 6s 
lafciuia 66 

Aduerfus Natura peccantes ibi. 

DBSIDI^. 
Defidia ibidem 

Defidiam abijciendam 67 

In facile a Virtute defcifcentes 6 8 
Ignaui 6p 

^r^R-iTi^. 

Auaritia ibidem 

Inauaros 70 

InAulicos 71 

InSordidos 72 

Indiuitespublicomalo ibidem 
In auaros,VeI quibus melior con 
■ ditioabextraneisoffertur 73 

GF L ^. 

Gula 74 

Ocnieffigies 7f 

InParafitos 76 
Paruam culinam duobusganeo- 

nibusnoa fufffcere 77 

Captiuusobgulam 7 2 

In Garrulum,5c Gulofum 79 Vis NaturzB ibiden* 

Ars Naturam adiuuat ibiden^ 
In luuentam ^o 

^STP^OLOGI^. 
ScyphusNeftorJs ibidem 

C)u^s;fupranos,nibiladnos Si 
In Aihologos 8i 

Qu^ialta coriteplanturcadere 8? 

^ M O R. 
PotentifsimusafleftusAmcr 84 
Potentiaamoiis 8y 

Visamoris S6 

In ftudiofumamore captum 87 
AvTi^wj.ideft,amor Virtutis 88 
Avfi^ui. Amor Virtutisalium Cu 

pidinemfuperans 8^ 

Dulciaquandoqueamarafieri 90 
Ferefimile,exTbeocrito 51 

In Statuam Amoris <>2i 

Inobliuionempatriae 94. 

Sirenes 5? 5" 

Senexpuellam amans ibidcni 
Colores 56 

FORTFISf^. 
VirtutiPortunacomes s>7 

Fortuna Virtutem fuperans 5>S 
Paupertatem fummis ingcnijs ob 

e(Ie,ne prouehantur 99 

TnOccafionem ico 

lufubitumterrorem lot 

Inillaudata laudantes 102, 

Inmomentane^felicitatem 103 
Exdamnoaiterius vtilitas 104 
Bonis aufpicijs incipiendum ibi. 
Nilreliqui ibidem 

Malc parta^malcdiJabuntur ibi. 
Seper praDlioefle infortunia lof 
Remedfain arduo, mala m pro- 

noeifc 106- 

HO N O R. 
Ex arduis perpetuunomen 107 
Exliterarum itudi>s immortalita temacquin loS 

Tuinulus loanis Galeacij Vice- 

comitiSjPriaii Oucis Mediol^- 
nenlis 109 

Optiniusciuis iro 

Stienuoru inimortalenomen iii 
Nobiies,ac generofi ibidcm 

Duodecmi certaniiaHerculis iiz 
Innothos ibidem 

Impariiitas ibidem 

In deliilcentes 11? 

itmuiatio impar ibidem 

^ibutijadD.Alciatum fuadentis 

Vt<3cc. 114 

PrincepS fubditoium incolurai- 
tacem procurans 11 5" 

InSenatumboniPrincipis 116 
<^od non capit Chriitus,iapic 
Irifcus Ii7 

CoaUliarijPrincipum 118 

CiementiaPrincipis ibidtm 

KBSVFBLIC^. 
Saluspubhca ibidem 

Reipublicahberata ibidem 

F IT ^, 
In vitamhumanam 119 

yErequandoc^uefalutemredime- 
ciam 120 

M O R. S. 
Cutn Laruis non ludandum 121 
De •vioitCjic Amore 122 

In foraioJaiii fato praereptam 125 
In niortempraEproperam 12 + 
Tcimmus 125- 

Opulenti hjereditas ibidem 

^MICITI^. 
Amicitia ctpollmorteduras ii6 

AlutuuniauxiJium 127 

yiuxihuni nuiiijuadc-fitiens 128 

Gratia; 129 

HOSTILIT^fS. 

Isxdcudttom 130 Inanis impetus ibidem 

Aliquid maii , proptcr vicinum 

malujn ije 

In eum qui truculentia ruoruni 

perierit 132 

^X^j^l' «<^W)'« /co^oi In dona ho- . 

liium 13 j 

A minimis quoque timendu 134 

FINDICT^. 
luftavindnfia i?Jr 

luitavltio 156 

Pare deiinquentis,& fuaforis cul- 

pam eflfe 137 

Ahuspeccat,aliuspleditur 138 
infaaigladius 139 

Pax 140 

ExbelloPax i4£ 

Exl^acevbertas 142 

SeiRNTI^. ^ 
Do6tosDod:isoblog.nefasee 145 
Eloquentia,tortitudine przeiian- 

tior 144 

Facundia difficilis 145- 

Antiquii'sinia quaeque comnien- 

titia ibidem Inii2,niaPoefarum 14^ IViuiicamDijScurareflc 147 

Literaoccidii:SpUi viuificat 148 
Difta feptem fapientum 149 

I GNO R. ^NTI^. 

Subiiioucndamjgiioraiitiani lyo 

Mentem,non toniiam pius pol- 

lerc ijr 

Diucs indo6lus ij2 

M^T RIMO N IF M. 
Inndemvxonam 1^3 

Reuercntiam in matrimonio rc- 

quiri 15-4 

In fertihtate fibiipfi danofam n 7 
Amor lihorum it6 

Pittas liiioium ia Parentes ij 7 l^ulieris fomam,no formam vul- 

gatam cfTc oportcrc iy8 

In pudoris ilatuam 1^9 

Nupta comagiofo ibidcm 

Ad illuftriGimum Maximilia- 

num &c. 160 

Mediolanum 161 

Uunquamprocraftinandum ibi. 

^HBOILBS. 
Cupreffus 162 

-Aliud ' ibidem 

Aliud ibidem 

Qucrcus •=*' ^ibidem 

Aliud * -fc 'ibidem lauruf 


Sbidem 


Aliud 


16? 


Abics 


ibidem 


Picca 


ibidem 


Cotonea 


ibidcm 


Ilex 


ibidcm 


Hedera 


ibidem 


Buxus 


164- 


Malusmedica 


ibidem 


Populus alba 


ibideni 


Salix 


ibideni 


Amygdalus 


ibidem 


Morus. 


164 F I N I S. Lugduni, 

Excudebat JMathias Bonhomme f r> i^^ w^^w^ 


i LOS EMBLEM/V* DEALCL^TIh. i